RODO Ważne!

Opublikowano: 2020-11-16 23:35

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z nauczaniem zdalnym

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jestZespół Szkół nr 6 z siedzibą przy ulicy Staroszkolnej 12, 85-209 Bydgoszcz.

 2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail:iod@um.bydgoszcz.pllub pisemnie na adres administratora danych.

 3. Państwa dane osobowe i dane osobowe dzieci przetwarzane są w celu zapewnienie ciągłości kształcenia uczniów i wychowankówna podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz wydanych przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzeń.

 4. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 5. Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane przez firmę Microsoft będącą właścicielem wykorzystywanej platformy Office 365oraz inne firmy z nią współpracujące,zgodnie z obowiązującymi regulaminami oraz politykami prywatności dostępnymi pod adresem: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement

 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż wynikający z przyjętych regulacji prawnych stanowiących podstawę przetwarzania.

 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:

  1. Dostępu do swoich danych osobowych.

  2. Poprawiania swoich danych osobowych.

  3. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

  4. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:

   1. zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,

   2. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Szkołę w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

   3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

  5. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 9. Dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego.