Obowiązek informacyjny dotyczący monitoringu wizyjnego

 

Obowiązek informacyjny

 

(Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. c, RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) – monitoring.

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół nr 6. z siedzibą przy ul. Staroszkolnej 12, 85-209 Bydgoszcz

 

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Zespół Szkół nr 6. z siedzibą przy ul. Staroszkolnej 12, 85-209 Bydgoszcz

 

 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 lit c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe Dz. U. z 2017r, poz. 59, z późn. zm.

 

 

4. Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa wychowanków, pracowników placówki oraz osób przebywających na terenie Zespołu Szkół nr 6

 

5. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

6. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Zespołu Szkół nr 6, w szczególności mogą to być firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych, pracownicy placówki na podstawie posiadanych upoważnień nadanych przez Dyrektora placówki oświatowej.

 

7. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o oświacie oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.

 

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:

1) Dostępu do swoich danych osobowych.

2) Poprawiania swoich danych osobowych.

3) Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:

a) zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,

b) potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Szkołę w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4) Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9. Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.